Zarząd PKZP, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502),  powinien składać się co najmniej z 3 członków. Taki wymóg wynika z wyróżnienia trzech stanowisk w zarządzie, jest to przewodniczący, sekretarz i skarbnik.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Posiedzenia zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, może to zależeć od ilości składanych przez członków wniosków, ale nie może to być rzadziej niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządzana się protokół.

Do zakresu obowiązków przewodniczącego należy zaliczyć:

 • kierowanie pracami zarządu oraz nadzorowanie czynności pozostałych członków zarządu,
 • prowadzenie polityki mającej na celu rozwój kasy, między innymi poprzez zapewnienie właściwej  organizacji,  dyscypliny finansowej, w tym utrzymywanie właściwej rezerwy finansowej,
 • rozpatrywanie wszystkich wniosków składanych do kasy przez jej członków, dbałość o zachowanie bezstronność w podejmowaniu decyzji, zrozumienie dla potrzeb członków kasy,
 • reprezentowanie kasy na zewnątrz w tym przed sądem oraz wobec pracodawcy,
 • zapewnienie terminowego rozpatrywania i załatwiania wniosków składanych przez członków.

Natomiast sekretarz w PKZP odpowiada za:

 •  prowadzeniu ewidencji członków kasy,
 •  przyjmowanie deklaracji przystąpienia od nowych członków oraz wniosków o skreślenie z listy członków,
 • prowadzenie i przechowywanie całej korespondencji kasy,
 • przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu,
 • podpisywanie, wspólnie z pozostałymi członkami zarządu, wszelkich pism, sprawozdań i dokumentów finansowych,
 • załatwianie wszelkich spraw zleconych przez przewodniczącego.

Skarbnikiem powinna być osoba posiadająca co najmniej podstawową znajomości rachunkowości w tym aktualnie obowiązujących regulacji prawnych.

Do podstawowych obowiązków skarbnika należy zaliczyć:

 • czuwanie nad prawidłowym sporządzaniem dokumentacji finansowej PKZP takich jak: wniosków o przyznanie pożyczki, wniosek o odroczenie spłaty pożyczki, wniosek o wycofanie części wkładów lub przeksięgowania części wkładów na pożyczkę,
 • współpraca z kasjerem i księgowym PKZP,
 • przekazywanie listy potrąceń do działu rachunkowości zakładu pracy,
 • analizowanie bieżącej sytuacji finansowej kasy, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat pożyczek,
 • nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i terminowym sporządzaniem sprawozdawczości.

Istotne jest aby nie mylić funkcji skarbnika PKZP z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych kasy i kasjera PKZP.  Każde z tych stanowisk powinna zajmować inna osoba.

Zarząd kasy ponosi odpowiedzialność za prowadzenie przez kasę działalności niezgodnej z przepisami prawa oraz statutem. Przesłankami do odwołania zarządu są między innymi:

 • udzielania pożyczek osobom nie będącym członkami kasy,
 • stosowania protekcji przy przyznawania pożyczek lub zapomóg,
 • wypłacania jakichkolwiek innych świadczeń niż zapomoga członkom zarządu ze środków kasy,
 • prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym,
 • nieprzestrzegania przepisów w obrocie pieniężnym.

Zarząd odpowiada przed walnym zgromadzeniem członków za swoją działalność i w związku z tym musi na nim przedstawić sprawozdanie ze swojej działalności, w tym również sprawozdań finansowych.

Komentarze  

#2 JanT 2021-02-08 12:27
W takiej sytuacji pozostali członkowie zarządu czasowo powinni przejąć obowiązki sekretarza; jeżeli zostaje jeszcze dwóch członków zarządu (na 3 wszystkich) to oni zgodnie z prawem mogą podejmować wszelkie decyzje tzw. zwykłego zarządu (czyli generalnie wszystkie zarządu). W przypadku dużej ilości czynności do przejęcia można by skontaktować się z pracodawcą i poprosić o skierowanie dodatkowego pracownika do pomocy w PKZP. Pozdrawiam;
Cytować
#1 Mateusz Turczyn 2020-12-18 18:48
Dzień dobry

Co w sytuacji gdy Sekretarz udaje się na długotrwały urlop (macierzyński) i w dobie obecnej epidemii nie można zebrać członków PKZP w celu wybrania nowego Sekretarza ?
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ