Zarząd jest organem wykonawczym i odpowiada za bieżącą działalność kasy zapomogowo-pożyczkowej. Członkowie zarządu pochodzą z wyboru uczestników walnego zgromadzania członków/delegatów. Kadencja trwa maksymalnie cztery lata.  Zarząd musi składać się co najmniej z 3 członków.  W trakcie kadencji członek zarządu może zostać odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy – przeprowadza się wybory uzupełniające.

Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Zarząd powinien spotykać się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół.

Do kompetencji zarządu zalicza się:

 • przyjmowanie nowych członków i skreślanie z ich z listy
 • prowadzenie ewidencji członków PKZP,
 • prowadzenie polityki w zakresie udzie lania świadczeń,
 • przyznawanie pożyczek i usta lanie okresów ich spłat,
 • podejmowanie decyzji w sprawie odraczania spłaty pożyczek,
 • przyznawanie zapomóg,
 • sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowanie tych operacji,
 • podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
 • zwoływanie walnych zebrań członków,
 • składania walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzania,
 • rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy,
 • ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,
 • współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP,
 • współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP,
 • prowadzenie innych spraw PKZP.

Zarząd PKZP reprezentuje interesy kasy na zewnątrz zakładu pracy np. w razie konieczności przed sądem.

Komentarze  

#1 Adam 2018-07-17 10:20
Kadencja Zarządu trwa cztery lata. A ile razy może być wybierana ta sama osoba do Zarządu lub cały skład Zarządu? Czy to jest gdzieś uregulowane przepisem prawa?
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ