Każdy pracownik z racji członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej zobligowany jest do przestrzegania zapisów statusu kasy, z którego wynikają wprost obowiązki i prawa każdego członka. Zostały one także wymienione w art. 8 i 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502).

 

O przyjęciu do Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej decyduje zarząd kasy nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia przez pracownika, chcącego przynależeć do PKZP, deklaracji członkowskiej. Stosowną uchwałą pracownik zostaję przyjęty w poczet członków, co ostatecznie potwierdza wniesieniem opłaty wpisowej, której wysokość wyrażona jest w formie procentowej lub kwotowej.

 


 

 

 

Każdemu członkowi z tytułu przynależności od PKZP przysługują istotne uprawnienia, wśród których należy wymienić prawo do gromadzenia oszczędności według zasad określonych w statucie, korzystania z pożyczek, ubiegania się o udzielenie zapomogi w razie wydarzeń losowych. Dodatkowo członek kasy może aktywnie uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia, wybierać członków zarządu PKZP i komisji rewizyjnej oraz być wybieranym do pełnienia funkcji w organach kasy.

Z racji członkostwa w PKZP pracownik zobowiązuje się do comiesięcznego wnoszenia zadeklarowanych wkładów w wysokości ustalonej na walnym zebraniu PKZP lub wyrażenia zgody na ich potrącanie z otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub zasiłku: chorobowego bądź macierzyńskiego. Ich wysokość może być jednakowa dla wszystkich członków, zróżnicowana w zależności od zarobków, indywidualnie zadeklarowana przez poszczególnych pracowników. Oprócz zobowiązań o charakterze finansowym każdy członek kasy zobligowany jest do przestrzegania statusu kasy oraz uchwał podejmowanych przez organy statutowe PKZP.

W sytuacji gdy członek kasy nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków członkowskich, uchwałą zarządu PKZP może zostać wykluczony z kasy zapomogowo – pożyczkowej. Skreślenie z listy członków ma miejsce także na własną prośbę pracownika, jak również w przypadku ustania zatrudnienia (nie dotyczy sytuacji gdy nabywa on uprawnienia emerytalne / rentowe) lub jego śmierci.

Każdemu byłemu członkowi kasy przysługuje prawo do zwrotu wniesionych wkładów, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec PKZP.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ